Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Проект  BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

ноември 2022г.